Smash Daisaku

Rescata a Yellow y derrota a Smash Daisaku.